Có được công nhận đối với phần diện tích đất tăng thêm ?

0

 

Nhiều trường hợp xảy ra khi người dân tiến hành đo đạc thì phát hiện diện tích đất thực tế không trùng khớp với diện tích đất được công nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy đối với phần diện tích đất tăng thêm đó có được công nhận hay không ?

Tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

    1. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

 Thứ nhất, theo như quy định này nếu diện tích của người có quyền sử dụng đất chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế với diện tích được công nhận trong  giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai hoặc Giấy chứng nhận đã cấp tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Thứ hai, phần diện tích đất thay đổi chênh lệch nhiều hơn so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần diện tích đất chênh lệch này sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Diện tích đất tăng thêm thuộc trường hợp này mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm này.

Như vậy, khi diện tích đất thay đổi thì khi cấp hoặc cấp đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được xác định theo diện tích đo đạc thực tế, hơn nữa  người có quyền sử dụng không cần phải đóng tiền cho phần diện tích đất tăng thêm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Hưng về vấn đề: Có được công nhận đối với phần diện tích đất tăng thêm ? Trong cuộc sống nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here