“Im lặng” trong giao kết hợp đồng có được xem là chấp nhận?

0

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời (khoản 3 Điều 394 Bộ Luật Dân sự 2015).

Theo đó, bên nhận được giao kết hợp đồng thì bên được đề nghị phải có trách nhiệm trả lời viêc chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Tại khoản 2 Điều 393 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định sự im lặng không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của bên được đề nghị ,trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận rõ ràng là im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận hoặc theo thói quen được xác lập giữa hai bên. Thói quen này căn cứ dựa trên các lần giao kết trước đó.

Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

    1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.
    2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên.

 

Các trường hợp Bên được đề nghị được xem như là đã nhận được giao kết hợp đồng được quy định tại khoản 2 điều 388 Bộ Luật Dân sự 2015:

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác.

Kể từ khi nhận được đề nghị giao kết hợp đồng thì bên được đề nghị phải có nghĩa vụ trả lời chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị đúng thời gian như bên đề nghị ấn định.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 2 Điều 386 Bộ luật Dân sự 2015 nếu như trong đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời gian trả lời mà bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời nếu có thiệt hại xảy ra.

Điều 386. Đề nghị giao kết hợp đồng

    1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị).
    2. Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

Như vậy, các bên phải tuân thủ nguyên tắc giao kết hợp đồng, bên được đề nghị có nghĩa vụ phải trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, sự im lặng không được xem là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận trước đó hoặc theo thói quen được xác lập giữa hai bên.

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here